Politika o zaštiti podataka o ličnosti

“OM MADE” D.O.O. Novi Sad

„OM MADE“ d.o.o. Sirigi je sačinilo ovu Politiku o zaštiti podataka o ličnosti, koja se primenjuje na prikupljanje i obradu podataka putem OM MADE internet prodavnice i internet stranica na www.ommade.rs od strane OM MADE.

„OM MADE“ d.o.o. Sirig je posvećen zaštiti Vaših podataka, budući da Vašu privatnost shvatamo veoma ozbiljno i preduzimamo sve neohodne korake kako bismo je u svakom trenutku zaštitili. Stoga Vas molimo da pažljivo pročitate ovu Politiku o zaštiti podataka o ličnosti, kako biste se upoznali sa načinom i obimom obrade, koje podatke o ličnosti obrađujemo, kako korismo Vaše podatke i koja prava Vam stoje na raspolaganju u vezi sa obradom podataka o ličnosti.

Ukoliko se ne slažete sa našom Politikom o zaštiti podataka o ličnosti, molimo Vas da odmah prestanete sa korišćenjem internet stranica OM Made internet prodavnice, te nas kontaktirate putem e-maila na adresu prodavnica@ommade.rs, pozivanjem našeg kontakt centra 021/849-788 ili pisanim putem slanjem pisma na adresu Dobrovoljačka bb, Sirig, kako bismo Vas izbrisali iz baze korisnika OM Made internet prodavnice u najkraćem roku.

Ukoliko imate bilo kakva pitanja nakon što ste obaveštenja pročitali, molimo Vas da nas kontaktirate slanjem e-maila na e-mail adresu prodavnica@ommade.rs .

1. SKRAĆENICE I DEFINICIJE

ZZPL” znači Zakon o zaštiti podataka o ličnosti („Službeni glasnik RS”, broj 87/2018);

“Poverenik” znači Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije;

Društvo”, “OM MADE”, “Mi”, „Nama“ se odnosi na “OM MADE” d.o.o. Siriig;

Korisnik“, „Kupac“, „Vi“, „Vama“, „Vaše“ se odnosi na Vas, kupca i korisnika OM MADE internet prodavnice;

Politika“ označava ovu Politiku o zaštiti podataka o ličnosti;

Politika o kolačićima“ označava Politiku o korišćenju i upravljanju kolačićima dostupnu na __;

Pojmovi upotrebljeni u ovoo Pravilniku imaju sledeće značenje

Podatak o ličnosti” je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta;

Posebne vrste podataka o ličnosti” su podaci kojim se otkriva rasno ili etničko poreklo, političko mišljenje, versko ili filozofsko uverenje ili članstvo u sindikatu, genetski podataci, biometrijski podaci, podaci o zdravstvenom stanju, seksualnom životu ili seksualnoj orijentaciji fizičkog lica;

Obrada podataka o ličnosti” je svaka radnja ili skup radnji koje se vrše automatizovano ili neautomatizovano sa podacima o ličnosti ili njihovim skupovima, kao što su prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, odnosno strukturisanje, pohranjivanje, upodobljavanje ili menjanje, otkrivanje, uvid, upotreba, otkrivanje prenosom, odnosno dostavljanjem, umnožavanje, širenje ili na drugi način činjenje dostupnim, upoređivanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje (u daljem tekstu: obrada);

Rukovalac” je Društvo kao pravno lice kojeodređuje svrhu i način obrade podataka o ličnosti;

Obrađivač” je svako fizičko ili pravno lice, koji obrađuje podatke o ličnosti u ime rukovaoca.

2. RUKOVALAC

Rukovalac je „OM MADE“ d.o.o. Sirig, sa sedištem u Sirigu, na adresi Dobrovoljačka bb, koga zastupa Milan Ristić, direktor. Rukovalac određuje svrhu, osnov i načine obrade Vaših podataka o ličnosti i rukovalac je odgovoran za Vaše podatke o ličnosti.

3. VRSTA PODATAKA O LIČNOSTI KOJI SE OBRAĐUJU

a) Podatke o ličnosti svih kupaca prilikom realizacije kupovine i dostave preko OM MADE internet prodavnice;

b) Podatke o ličnosti kupaca koji oduče da kreiraju korisnički nalog;

c) Podatke o ličnosti koje kupac odluči da dostavi kontaktiranjem OM MADE;

d) Podatke o ličnosti koje prikupimo korišćenjem kolačića na internet stranici, u skladu sa Potilikom o korišćenju i upravljanju kolačićima;

e) Podatke o ličnosti koje automatski prikupljamo; i

f) Podatke o ličnosti koji su neophodni radi rešavanja reklamacija i u slučaju pokretanja sudskih, upravnih i ostalih postupaka;

g) Podatke klijenata, u slučaju da se internet kupovina vrši preko saradnje uspostavljene putem ugovora o saradnji;

A) Prilikom realizacije Vaše kupovine preko OM MADE internet prodavnice, OM MADE obrađuje sledeće podatke o svakom kupcu radi ispravne dostave i realizacije kupovine, bez obzira na to da li kupovinu obavljaju kao gosti ili preko svog korisničkog naloga:

 • Ime i prezime;
 • Adresa na koju se vrši dostava;
 • Broj telefona;
 • E-mail adresa

Prilikom popunjavanja forme, imate opciju da nam svojevoljno upišete i ime kompanije.

B) Naši kupci prilikom kupovine preko OM MADE internet prodavnice, imaju mogućnost da kreiraju korisnički nalog, kako bi olakšali svaku sledeću kupovinu. U tom slučaju, pored podataka koje obrađuje od svakog kupca (navedene pod A)), OM MADE obrađuje i podatke iz korisničkog naloga kupca:

 • E-mail adresa;
 • Lozinka

C) Ukoliko nas direktno kontaktirate putem e-maila, telefona ili slanjem pisma na našu adresu, moguće je da nam dostavite i dodatne informacije o Vama;

D) Korišćenjem kolačića, sa čijom ste se upotrebom saglasili, možemo da prikupljamo i obrađujemo neke od Vaših podataka o ličnosti. Molimo Vas da se pažljivo upoznate sa našom Politikom korišćenja i upravljanja kolačićima[M1] , kako biste se upoznali sa načinom na koji koristimo kolačiće;

E) Pristupanjem našoj internet stranici i OM MADE internet prodavnici, možemo automatski da prikupljamo i obrađujemo neke od Vaših podataka o ličnosti, poput IP adrese, tipa i modela uređaja, jedinstvenog ID broja uređaja, tipu internet pretraživača, lokacije (region, grad), i druge tehničke informacije. Ove informacije ne otkrivaju Vaš identitet i prvenstveno su neophodne za održavanje sigurnosti i funkcionisanja OM MADE internet stranica, za naše interne svrhe. Takođe, možemo da prikupljamo i podatke o tome koliko često pristupate i kojim OM MADE internet stranicama pristupate, kao i podatke o vašim telefonskim uređajima, ukoliko OM MADE internet stranicama pristupate putem mobilnog telefona;

F) Za svrhe rešavanja zahteva po osnovu reklamacija ili odustanka od kupovine, kao i eventualnih sudskih, upravnih ili drugih postupaka, potrebni su nam Vaši podaci o imenu i prezimenu, adresi prebivališta, broj telefona, e-mail adresa, pol, datum rodjenja, jedinstveni matični broj gradjana (prilikom vršenja uplata na Vaš račun ili povraćaja novca kod reklamacije ili odustanka od kupovine)

G) Možemo prikupljati podatke o poslovnim e-mail adresama, brojevima telefona, odnosno imenu i prezimenu li koje je kod kompanije-klijenta ovlašćenjo za komunikaciju sa nama, radi realizacije poslovne saradnje ili ispunjenja važećeg ugovora.

4. OBIM OBRADE

OM MADE ne obrađuje veći broj ili drugu vrstu podataka o ličnosti od onih koji su neophodni radi ispunjenja svrhe iz koje se obrađuju.

5. IZVORI IZ KOJIH SE PRIKUPLJAJU PODACI O LIČNOSTI

Vaše podatke o ličnosti prikupljamo direktno od Vas, i to putem ispunjavam forme koja se nalazi na OM MADE internet stranici. Osim toga, Vi možete direktno da nam pružite Vaše dodatne podatke, ukoliko nam prilikom kontaktiranja dostavite dodatne podatke o Vama, u slučaju procedure povraćaja novca usled prihvaćene reklamacije i odustanka od kupovine, eventualnog spora, ili iz ugovora – ukoliko se radi o realizaciji ugovora o saradnji sa poslovnim partnerima.

6. SVRHA I OSNOV OBRADE

Lične podatke opisane u tački 3 Pravilnika obrađujemo: a) na osnovu Vaše saglasnosti – pristanka da izvršite kupovinu putem naše OM MADE internet prodavnice i ostavite nam Vaše podatke neophodne za realizaciju kupovine; b) radi ispunjenja ugovornih obaveza po osnovu ugovora o kupovini koji sa Vama zaključujemo (kupovina preko interneta se smatra zaključenjem ugovora o kupovini) i c) izvršavanje zakonskih obaveza (prvenstveno obaveza koje kao prodavac imamo prema Zakonu o zaštiti potrošača)

Obradu vaših podataka ćemo vršiti pre svega u svrhe:

– postupanja prema Vašem zahtevu u vezi sa ostvarenjem internet kupovine, radi izvršenja ugovora o kupovini putem interneta koji sa Vama zaključujemo, i ispunjenja naših zakonskih obaveza kao prodavca;

– može se ukazati potreba da obradjujemo vaše lične podatke da bismo postupili u skladu sa zakonom ili sudskim nalogom, odnosno nalogom drugog državnog organa (npr.dostavljanje video zapisa na zahtev policije ili suda);

– budući da primenjujemo osiguranje za brojne rizike koji se mogu dogoditi u našoj delatnosti, kao što su osiguranje od odgovornosti za štetu prouzrokovanu trećim licima, osiguranje od profesionalne odgovornosti i sl, moguće je da budemo primorani da vršimo obradu vaših ličnih podataka, npr. Radi obrade konkretnog odštetnog zahteva;

– može se dogoditi da vršimo obradu vaših ličnih podataka za potrebe rešavanja sporova, žalbi ili zakonskih postupaka, ili ako sumnjamo da je došlo do nepravilnosti koje zahtevaju dodatno ispitivanje. Navedene aktivnosti preduzimamo imajući u vidu da za to imamo zakonski opravdan interes, ili da bismo ispunili zakonske obaveze.

7. ŠTA NEĆEMO RADITI

OM MADE neće ni na koji način prodati bilo koji Vaš podatak o ličnosti, objaviti i učiniti dostupnim Vaše podatke trećim licima (osim u slučaju kada je drugačije predviđeno zakonom), niti vršiti obradu Vaših podataka o ličnosti na način koji nije predviđen ovom Politikom.

8. NAČIN NA KOJI SE INFORMACIJE ČUVAJU I SKLADIŠTE

OM MADE čuva Vaše podatke o ličnosti automatizovano, na softveru. Budući da je OM MADE posvećen zaštiti i bezbednosti Vaše privatnosti, primenjujemo najsavremenije tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bismo Vaše podatke o ličnosti zaštitili od gubitaka, uništenja, nedopuštenog pristupa, promene, objavljivanja i svakog drugog oblika nezakonite obrade. Stoga, primenjujemo, između ostalog mere, pristup ličnim podacima sa lozinkom, meru ograničenog pristupa osetljivim podacima, enkriptovani transfer osetljivih podataka poslatih od strane korisnika popunjavanjem forme za prijavu, naručivanjem. U skladu sa mogućnostima i tehničkim razvojem, nastavićemo da poboljšavamo tehničke, organizacione i kadrovske mere, kako bi zaštita Vaših podataka uvek bila osigurana do najveće moguće mere.

Osim toga, obezbedili smo da Vaši lični podaci budu zaštićeni od neovlašćenog pristupa i izmena. Samo određena lica koja su za to posebna ovlašćena, mogu pristupati i obrađivati Vaše podatke o ličnosti. Sva ovlašćena lica za pristup i obradu podataka o ličnosti u okviru OM MADE su dužni da čuvaju poverljivost podataka i odgovorni su za poštovanje zaštite privatnosti. Zaposleni koji pristupaju i obrađuju podatke o ličnosti u okviru OM MADE su položili neophodne obuke o bezbednosti i načinima čuvanja podataka o ličnosti. Svako kršenje ili ukoliko sumnjamo da je došlo do kršenja bezbednosti podataka, prijavićemo u skladu sa zakonom.

Kupci su prihvatanjem ove Politike saglasni da OM MADE ne može sa sigurnošću da garantuje apsolutnu sigurnost, bezbednosni integritet i poverljivost podataka o ličnosti, te da neće snositi odgovornost za gubitak/uništenje/otkrivanje ukoliko je preduzeo sve mere koje je imao na raspolaganju u tom trenutku.

9. KO IMA PRISTUP VAŠIM PODACIMA

Vašim podacima o ličnosti mogu da imaju pristup:

 • Treća lica koja deluju u naše ime kao obrađivači. U ovim slučajevima, treća lica mogu da koriste vaše lične podatke isključivo za svrhe koje su gore navedene i isključivo u skladu da našim instrukcijama, npr. kurirska služba, osiguravajuće kompanije sa kojim imamo ugovor. U ovoj situaciji se obrađivaču ustupaju samo podaci neophodni za ostvarenje svrhe ugovorene obrade, i obrađivači ih ne mogu koristiti za druge svrhe. U ovim slučajevima, uslovi obrade podataka i odgovornost za zaštitu podataka definisaće se ugovorom između Društva i obrađivača.
 • Saradnici u sektorima koji se bave gore navedenim poslovima mogu imati pristup Vašim podacima o ličnosti, ali samo kada je to strogo neophodno da bi obavili svoje radne zadatke. U tom slučaju, pristup će se odobriti isključivo kada je to neophodno za gore navedene svrhe i samo ako je saradnih obavezan da čuva poverljivost informacija (odredbom o poverljivosti ili ugovorom o poverljivosti);
 • Privredna društva koja pružaju usluge Društvu i saradnicima (npr. osiguravajuća društva, kurirska služba);
 • Treća lica koja su odgovorna za čuvanje Vaših podataka o ličnosti, nezavisno od Društva (računovođe, advokati, poreski savetnici i sl). U tom slučaju, Vaši podaci o ličnosti će biti zaštićeni u skladu sa politikom zaštite podataka tog lica;
 • Ukoliko budemo morali da ustupimo podatke državnim organima u slučajevima kada je zakonom propisana takva obaveza;

OM MADE čuva i obrađuje Vaše podatke o ličnosti u Srbiji, ali možemo da obrađujemo i u zemljama u kojima posedujemo operativne kompanije, ili gde smo angažovali pružaoce usluga, odnosno obradjivače.

U navedenim slučajevima, Poslodavac će ustupiti samo one podatke koji su neophodni za ostvarenje svrhe iz kojih se prenose trećim licima. Na podatke o ličnosti koji se iznose u inostranstvo primenjivaće se pravila koja važe za iznošenje podataka[M4] .

10. KOLIKO DUGO ČUVAMO VAŠE PODATKE O LIČNOSTI?

Vaše podatke o ličnosti čuvamo u periodu u kome su neophodni za ostvarenje svrhe za koju se obrađuju. Nakon ispunjenja svrhe, mi trajno brišemo Vaše podatke o ličnosti, ili onemogućavamo pristup-postaju anonimni, osim ukoliko se ne radi o podacima na čije čuvanje smo obavezani zakonom vremenski neograničeno. Kriterijumi za odredjivanje vremena tokom koga čuvamo ove podatke su:

 • Prema zakonskim obavezama koji se na nas primenjuju;
 • Prema potrebi, za uspostavljanje, vršenje ili odbranu pravnog zahteva, u skladu sa važećim zakonima;
 • Za vreme trajanja ugovora (npr.ako koristite usluge on line prodavnice i imate otvoren nalog, dok god taj nalog postoji, odnosno dok ne bude obrisan na Vaš zahtev).

U slučaju da se osnov obrade zasniva na Vašoj saglasnosti za obradu, a Vi povučete svoj pristanak na obradu, mi ćemo trajno obrisati te podatke o ličnosti, osim ukoliko nas zakon ne obavezuje da ih čuvamo.

11. KOJA SU VAŠA PRAVA?

U pogledu zaštite podataka o ličnosti, uživate sledeća prava:

 • Pravo na obaveštavanje/informisanje o obradi: u trenutku prikupljanja podataka o ličnosti, Poslodavac je dužan da obavesti lice čiji se podaci prikupljaju o identitetu i kontakt podacima Poslodavca i/ili njegovog predstavnika, vrsti podataka koji se prikupljaju, o svrsi nameravane obrade i pravnom osnovu za obradu, o primaocu podataka o ličnosti, o činjenici da li Poslodavac namerava da iznese podatke o ličnosti u drugu državu ili međunarodnu organizaciju, o roku čuvanja podataka, ili ako to nije moguće o kriterijumima za određivanje tog roka pravima lica (da zahteva pristup, ispravku ili brisanje svojih podataka o ličnosti, pravu na ograničenost obrade, prava na prigovor i prava na prenosivost podataka, pravu na opoziv pristanka u bilo koje vreme, pravo prigovora i pritužbe Povereniku), o tome da li je davanje podataka zakonska, ugovorna obaveza Poslodavca ili neophodan uslov za zaključenje ugovora i drugo Zakonom propisano; 
 • Pravo na pristup: Lice na koje se podaci odnose ima pravo na informaciju da li Poslodavac obrađuje njegove podatke, pravo na uvid i pristup svojim podacima o ličnosti, a što uključuje pravo na pregled, čitanje, slušanje podataka i pravljenje zabeležbi. Osim toga, ima pravo na pristup informacijama o svrsi obrade, vrstama podataka o ličnosti koji se obrađuju, o primaocu ili vrstama primalaca kojima su podaci o ličnosti otkriveni ili će im biti otkriveni posebno u drugim državama ili međunarodnim organizacijama, predviđenom roku čuvanja podataka o ličnosti, ili ako to nije moguće o kriterijumima za određivanje tog roka, o njegovom pravu da zahteva ispravku ili brisanje svojih podataka o ličnosti, pravu na ograničenje obrade i prava na prigovor na obradu, pravo da se podnese pritužba Povereniku, dostupne informacije o izvoru podataka o ličnosti, ako nisu prikupljeni direktno od tog lica, i drugim slučajevima ako je predviđeno Zakonom;
 • Pravo na dobijanje kopije: Lice na koje se podaci odnose ima pravo da od Poslodavca zahteva da izdavanje kopije podataka koje obrađuje, u pisanom ili elektronskom obliku.
 • Pravo na ispravku i dopunuLice na koje se podaci o ličnosti odnose ima pravo da, u slučaju netačnih podataka, zahteva da se netačni podaci isprave. Poslodavac je dužan da netačne podatke ispravi bez nepotrebnog odlaganja. Ukoliko je neophodno radi ispunjenja svrhe obrade, lice na koje se podaci o ličnosti odnose, može da svoje nepotpune podatke o ličnosti dopuni, uključujući i davanje dodatnih izjava. U slučaju promene nekih podataka o ličnosti, lice na koje se podaci o ličnosti odnose ima pravo na ažuriranje podataka, što će Poslodavac evidentirati bez nepotrebnog odlaganja.
 • Pravo na brisanje podataka o ličnosti: Lice na koje se podaci o ličnosti odnose ima pravo da zahteva brisanje njegovih podataka o ličnosti, kao i na prekid i privremenu obustavu obrade;
 • Pravo na ograničenje obrade – Lice na koje se podaci odnose ima pravo da zahteva da se obrada njegovih podataka o ličnosti ograniči ukoliko 1) osporava tačnost podataka o ličnosti (o roku u kome je omogućeno Poslodavcu-rukovaocu da proveri tačnost podataka o ličnosti), 2) ukoliko smatra da je obrada nezakonita (a ne zahteva brisanje podataka), 3) ukoliko Poslodavcu-rukovaocu nisu više potrebni podaci o ličnosti za ostvarivanje srvhe obrade, ali ih je lice na koje se podaci o ličnosti odnose zatražilo u cilju podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva, 4) ukoliko je to lice podnelo prigovor na obradu (u toku procenjivanja da li pravni osnov za obradu preteže nad interesima tog lica). U slučaju da je obrada ograničena, podaci o ličnosti čija je obrada ograničena mogu se dalje obrađivati jedino na osnovu pristanka lica na koje se ti podaci o ličnosti odnose, osim u slučajevima predviđenim relevantnim propisima. U slučaju ograničenja obrade, Poslodavac je dužan da informiše lice na koje se podaci o ličnosti odnose o prestanku ograničenja, pre isteka roka na koje je ograničenje važilo.
 • Pravo na prenosivost podataka o ličnosti – Lice na koje se podaci o ličnosti odnose ima pravo da zahteva od Poslodavca prenošenje ličnih podataka drugom rukovaocu, kada je to tehnički izvodljivo, odnosno kada su podaci o ličnosti, koji su predmet zahteva za prenošenje, strukturirani, i u uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom formatu, ukoliko je to lice dalo pristanak na obradu tih podataka i ukoliko se obrada vrši automatizovano.
 • Pravo na povlačenje saglasnosti – Lice na koje se podaci o ličnosti odnose ima pravo da u bilo kom trenutku povuče saglasnost za obradu podataka o ličnosti u pisanoj formi, ukoliko je osnov za obradu tih podataka o ličnosti zasnovan na pristanku/saglasnosti lica na koja se podaci o ličnosti odnose;
 • Pravo na prigovor i automatizovano donošenje odluka – Lice na koje se podaci o ličnosti odnose ima pravo da u svakom trenutku podnese prigovor Poslodavcu, ako smatra da je to opravdano u odnosu na posebnu situaciju u kojoj se nalazi, kao i da se na to lice ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade, uključujući i profilisanje, ako se tom odlukom proizvode pravne posledice po to lice, ili ta odluka značajno utiče na njegov položaj. Poslodavac će biti dužan da prekine sa takvom obradom podataka o ličnosti, osim ukoliko je predočio tom licu da postoje zakonski razlozi za obradu koji pretežu nad interesima, pravima ili slobodama lica na koja se podaci odnose ili su u vezi sa podnošenjem, ostvarivanjem ili odbranom pravnog zahteva.

Osim toga, možete da se protivite obradi podataka o ličnosti u svrhe direktnog oglašavanja (marketinga) i profilisanja OM MADE.

U slučaju da niste zadovoljni odgovorom OM MADE na zahtev za ispunjavanje prava u pogledu zaštite ličnih podataka, imate pravo da podnese žalbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti (https://www.poverenik.rs/sr/).

12. PROMENE POLITIKE O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI

Kako bismo u svakom trenutku brinuli o Vašoj privatnosti i unapredili svoje mere radi zaštite Vaše privatnosti, te uskladili poslovanje za zakonski odredbama, OM MADE ima pravo da vrši izmene i dopune ove Politike. Sve izmene i dopune ove Politike biće objavljene na našoj internet stranici.

13. KONTAKTIRAJTE NAS

Ukoliko imate neka pitanja, komentare ili primedbe u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti, molimo Vas da nas kontaktirate putem e-maila prodavnica@ommade.rs .

Na Vaš zahtev odgovorićemo u najkraćem mogućem roku a najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahteva. U slučaju složenosti ili velikog broja zahteva, moguće je da će nam biti potreban dodatan rok za odgovor na zahtev. Taj rok ne može biti duži od 90 dana i o tome ćemo vas posebno obavestiti. Ukoliko je Vaš zahtev očigledno neosnovan ili se učestalo ponavlja, možemo da ga odbijemo ili da naplatimo troškove za njegovo ostvarivanje. Smatra se da je učestalo ponavljanje kada nam se obratite sa zahtevom za ostvarenje nekog od prava pet, ili više puta, odgovorićemo na Vaš zahtev samo ukoliko za to imate opravdan razlog.